top of page

JI Yun

Buddhist College of Singapore

ji_yun.jpg

Ji Yun received his Ph.D. from Fudan University, Shanghai, in 2006. During the writing of his doctorate dissertation, his research encompassed the study of Buddhism within the philological studies of Buddhist written texts, the collecting of biographical materials of monks, and the anthropological studies of religion. Eventually, his dissertation, ‘Huijiao Gaoseng zhuan yanjiu’ 慧皎《高僧傳》研究 [A Study on the Biographies of Eminent Monks written by Huijiao] was published in early 2009. As a full-time lecturer of BCS, Ji Yun is now engaged in teaching subjects such as Buddhist Literature, the institution of Buddhist Sangha, and Chinese and Indic languages. Ji Yun also assists in overseeing the operation of the college’s Academic Office and the library.

His publications with WSP are:

 • Xiantang shan yu Faxian wenhua: Hanseng Faxian (337-422) qi shengping yu yichan yantaohui lunwenji 僊堂山與法顯文化——漢僧法顯 (337-422) 其生平與遺產國際研討會論文集 [Mount Xiantang and the Faxian Culture: Proceedings of the Conference on the Life and Legacy of the Chinese Monk Faxian (337-422)]. Mingshan dasi xilie 名山大寺書系 [Series on Famed Mountains and Great Monasteries] IV. Co-edited by Miao Jiang 妙江, Jinhua CHEN 陳金華,  Kuan Guang 釋寬廣 and JI Yun 紀贇, 2019.

 • From Chang’an to Nālandā: The Life and Legacy of the Chinese Buddhist Monk Xuanzang (602? –664). Edited by SHI Ciguang 釋慈光, CHEN Jinhua 陳金華, JI Yun 紀贇 and SHI Xingding 釋行定, 2020.

 • Cong Chang’an dao Nalantuo: Xuanzang (602? –664) de shengping yu yichan 從長安到那爛陀:玄奘 (602?-664) 的生平與遺產 [From Chang’an to Nālandā: The Life and Legacy of the Xuanzang (602?–664)]. Mingshan dasi xilie 名山大寺書系 [Series on Famed Mountains and Great Monasteries] V. 2 vols. Edited by SHI Ciguang 釋慈光, CHEN Jinhua 陳金華, JI Yun 紀贇 and SHI Xingding 釋行定, 2020.

 • Yiseng yisu, zi nei ji wai: Dongya da shiye xia de Fojiao yu jiaoyu guoji yantaohui lunwen ji 亦僧亦俗、自內及外:東亞大視野下的佛教與教育國際研討會論文集 [Between the Sacred & the Secular, from the Internal to the External: Proceedings for the Conference on Buddhism & Education in the Pan-East Asian Context]. Wutaishan Dongfang Fojiao Wenhua Yanjiuyuan shuxi 五台山東方佛教文化研究院書系 [Wutai Research Institute for Eastern Buddhist Culture Series] II. Co-edited by MIAO Jiang 妙江, CEHN Jinhua 陳金華, JI Yun 紀贇, KUAN Guang 釋寬廣 and FO Hu 釋佛護, 2020. 

 • Qingliang shan yu Huayang jing: Disan jie Wutaishan xinyang guoji xueshu yantaohui lunwenji 清涼山、《華嚴經》與文殊信仰: 第三屆五台山信仰國際學術研討會論文集 [Mount Qingliang, Huayan jing and the Mañjuśrī Cult: Proceedings of the Third International Conference on the Wutaishan Faith]. Wutaishan Dongfang Fojiao Wenhua Yanjiuyuan shuxi 五台山東方佛教文化研究院書系 [Wutai Research Institute for Eastern Buddhist Culture Series] III. Edited by MIAO Jiang 妙江, CHEN Jinhua 陳金華, JI Yun 紀贇, KUAN Guang 寬廣, and FO Hu 佛護, 2020. 

 • Production and Preservation of Buddhist Manuscripts in Central and East Asia. Hualin Series on Buddhist Studies I. Edited by ZHAN Ru 湛 如, CHEN Jinhua 陳金華, JI Yun 紀贇, 2020. 

 • Tones from the Stones: Production, Preservation and Perusal of Buddhist Epigraphy in Central and East Asia. Hualin Series on Buddhist Studies II. Edited by Ru ZHAN 湛如, CHEN Jinhua 陳金華, and JI Yun 紀贇, 2020. 

 • Fojiao xieben wenhua yanjiu: Xincailiao yu xin shiye 佛教寫本文化研究: 新材料與新視野 [Study on Buddhist Manuscript Culture: New Material and New Perspectives]. Edited by ZHAN Ru 湛 如, CHEN Jinhua 陳金華, JI Yun 紀贇, 2021. 

 • Shinohara, Koichi (trans. Liwei 李巍, Liu Xuejun 劉學軍, Chen Zhiyuan 陳志遠, Deng Yuqu 鄧育渠, Wang Kang 汪康, Yang Feng 楊鳳, and Jin Rusha 金如沙; collated by Ji Yun 紀贇). Fojiao xiuxing de xushu: Hanchuan Fodian de bianji yu fanyi yanjiu 佛教修行的敘述:漢傳佛典的編輯與翻譯研究 [Narratives of Buddhist Practice: Studies on Chinese-Language Canonical Compilations and Translations] (Selected Essays by Koichi Shinohara)]. Hualin Foxue Yicong 華林佛學譯叢 [Hualin Translation Series on Buddhist Studies] II, 2021. 

 • Benn, James (trans. Zhang Dewei 張德偉, Li Jianxin 李建欣, He Yongshan 何泳杉, and Chen Zhiyuan 陳志遠; Collated by Zhang Dewei 張德偉 and Ji Yun 紀贇). Zhongguo Fojiao sheshen kao 中國佛教捨身考 [Burning for the Buddha: Self-Immolation in Chinese Buddhism].  Hualin Foxue Yicong 華林佛學譯叢 [Hualin Translation Series on Buddhist Studies] III, 2021. 

 • Orzech, Charles D.  (trans. Bai Zhaojie 白照傑; collated by Pei Changchun 裴長春 and Ji Yun 紀贇). Zhengzhi yu bore: Zhongguo Fojiao chansheng zhong de Renwang jing 政治與般若——中國佛教產生中的《仁王經》 [Politics and Transcendent Wisdom: The Scripture for Humane Kings in the Creation of Chinese Buddhism]. Hualin Foxue Yicong 華林佛學譯叢 [Hualin Translation Series on Buddhist Studies] IV, 2021.

bottom of page